தென்னிந்தியாவில் ஆரோவில்லைச் சுற்றியுள்ள
கிராமங்களின் குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும்
பெண்களுக்கு தாமரை ஆதரவளிக்கிறது

Slider

நோக்கம்

மனித ஒற்றுமையை நாங்கள் நம்புகிறோம், ஆகவே, ஆரோவில்லைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மக்களுக்கு வளங்களையும் வாய்ப்பையும் கொண்டு வருவதில் நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம், இதனால் அவர்கள் முழுத் திறனையும் பெற்று, தங்களின் சமூகத்திற்கும் பரந்த உலகின் நல்வாழ்வுக்கான மாற்றங்களை உருவாக்குபவர்களாகவும் இருக்க முடியும்

எங்கள் சாகசங்களின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்

தாமரை குழந்தைகள் தங்கள் முழுத் திறனையும் நல்வாழ்வையும் பெறுவதற்கு உதவ எங்கள் தூதர், தன்னார்வலர் அல்லது நன்கொடையாளர் ஆகுங்கள்

Deepam 2020

Happily reconnecting

Laughter and greetings rippled through Thamarai Learning centres on Monday evening November 23rd as our older children and facilitation team...

Read More